My New Website

લેટેસ્ટ શૈક્ષણિક સમાચાર , શિક્ષકોને લાગતું સાહિત્ય , નવી નોકરીની જાહેરાતો માટે દરરોજ મુલાકાત લો અમારી નવી વેબસાઈટ.

અમારી નવી વેબસાઈટ છે. https://www.techfoxo.com/
                                            http://www.latestnokri.xyz/

Income Tax Slab ma ferfar

Income Tax Slab ma ferfar

New slab announced for individual *income-tax* payers.

*Slab*: 10%
- Income between Rs 5 lakh to 7.5 lakh.

*Slab*: 15%
- Income between Rs 7.5 lakh to 10 lakh.

*Slab*: 20%
- Income between Rs 10 lakh to Rs 12.5 lakh.

*Slab*: 25%
- Income between Rs 12.5 lakh to Rs 15 lakh.

*Slab*: 30%
- Income above Rs 15 lakh.

 Live Budget 2020