My New Website

લેટેસ્ટ શૈક્ષણિક સમાચાર , શિક્ષકોને લાગતું સાહિત્ય , નવી નોકરીની જાહેરાતો માટે દરરોજ મુલાકાત લો અમારી નવી વેબસાઈટ.

અમારી નવી વેબસાઈટ છે. https://www.techfoxo.com/
                                            http://www.latestnokri.xyz/

Salang ketli CL Raja muki Sakay ? Vachhe Ravivar ke Jaher Raja aavti hoy to su ?? - Vancho Shixak Jyot no Jawab

Salang ketli CL Raja muki Sakay ? Vachhe Ravivar ke Jaher Raja aavti hoy to su ?? - Vancho Shixak Jyot no Jawab

1 . Ek Sathe Salang 8 CL Raja manjur kari sakay.
2. 8 thi Vadhare karavvi hoy to TPEO manjur kari sake.
3. Salang 8 CL vachhe Ravivar aavto hoy to tene CL ma ganavani nathi.